Asiakaspalvelu 09 68 999 888 | Myynti 08 4152 4000 asiakaspalvelu@mustalinja.fi

Sopimus- ja vuokraehdot

1. Yleistä
Tämän sopimuksen tarkoituksena on sopia niistä ehdoista, joiden mukaisesti vuokralleantaja ostaa Vuokra- ja palvelusopimuksessa mainitun vuokrakohteen ja vuokraa sen vuokralleottajalle sekä vuokralleottaja ottaa vuokrakohteen vuokralle vuokra-ajan alkamispäivänä.

2. Määritelmät
Myyjä Vuokra- ja palvelusopimuksessa mainittua Toimittajaa

Vuokralleottaja Vuokra- ja palvelusopimuksessa mainittua Tilaajaa
Vuokralleantaja tarkoittaa Vuokralleottajalle ensimmäisen laskun yhteydessä ilmoitettua rahoitusyhtiötä.

3. Omistusoikeus
Vuokrakohde on vuokralleantajan omaisuutta. Vuokralleottaja ei tämän sopimuksen perusteella saa vuokrakohdetta omistukseensa. Vuokrakohteeseen tulee vuokralleantajan edellyttämällä tavalla merkitä, että se on vuokralleantajan omaisuutta. Vuokralleottaja ei saa myydä, vuokrata, pantata eikä millään muullakaan tavalla luovuttaa vuokrakohdetta tai sen osaa kolmannelle. Mikäli vuokrakohde ulosmitataan tai pannaan takavarikkoon, vuokralleottajan tulee heti saattaa ao. viranomaisen tietoon vuokralleantajan omistusoikeus vuokrakohteeseen ja ilmoittaa vuokralleantajalle tapahtuneesta kirjallisesti. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokralleantajalle tämän etujen valvomisesta aiheutuneet kustannukset.

4. Vuokrakohteen hankinta ja toimituksen hyväksyminen
Vuokralleottaja valitsee vuokrakohteen ja sen myyjän sekä neuvottelee myyjän kanssa vuokrakohteen hinnan ja muut toimitusehdot. Vuokralleottaja ei ole oikeutettu tilaamaan vuokrakohdetta myyjältä vuokralleantajan lukuun ilman nimenomaista valtuutusta. Tämän sopimuksen allekirjoituksella vuokralleottaja vakuuttaa vuokralleantajalle, että hän on tutustunut vuokrakohteeseen ja siitä annettuihin tietoihin ja, että vuokrakohde vastaa niitä vaatimuksia, joita vuokralleottajalla on vuokrakohteen kunnon, soveltuvuuden, kestävyyden tai muiden ominaisuuksien suhteen. Vuokralleottaja huolehtii omalla kustannuksellaan tarvittavista vuokrakohteen toimituksen vastaanottamiseen liittyvistä toimenpiteistä. Vuokralleottajan tulee välittömästi myyjän toimituksen tapahduttua tarkastaa vuokrakohde huolellisesti. Toimituksen ja sen tarkastuksen tapahduttua vuokralleottaja toimittaa vuokralleantajalle erillisen toimituksen hyväksymisilmoituksen, ellei Vuokra- ja palvelusopimuksessa toisin ole sovittu. Toimituksen hyväksymisilmoituksen saatuaan vuokralleantaja ostaa vuokrakohteen ja suorittaa kauppahinnan myyjälle. Mikäli vuokralleottaja ei hyväksy vuokrakohteen toimitusta tämän sopimuksen mukaisesti, vuokralleantaja ei osta vuokrakohdetta. Vuokralleottaja vastaa yksin toimituksen hyväksymisen viivästymisestä tai vuokralleantajasta riippumattomasta syystä johtuvasta kauppahinnan maksun viivästymisestä myyjälle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Vuokralleottaja huolehtii omalla kustannuksellaan tarvittavista vuokrakohteen hyväksyttämisestä ja/tai rekisteröinnistä sekä hankkii tarvittavat luvat ja tekee tarvittavat ilmoitukset.

5. Varsinainen vuokra-aika
Varsinaisen vuokra-ajan pituus on mainittu Vuokra- ja palvelusopimuksessa. Ellei osapuolten kesken toisin ole sovittu, vuokra-ajan alkamispäivä on, mikäli toimituksen hyväksyminen tapahtuu kalenterikuukauden 15. päivään mennessä, toimituksen hyväksymispäivää seuraavan kalenterikuukauden ensimmäinen päivä tai, mikäli toimituksen hyväksyminen tapahtuu kalenterikuukauden 15. päivän jälkeen, toimituksen hyväksymispäivää toisena seuraavan kalenterikuukauden ensimmäinen päivä. Vuokrajakso on vuokra-ajan osa ja sen pituus on kolme kuukautta, ellei Vuokra- ja palvelusopimuksessa toisin ole sovittu.

6. Kuukausimaksu ja hinnoitteluyhteenveto
Vuokra- ja palvelusopimuksen kuukausimaksu sisältää palvelumaksun ja kiinteän vuokran sopimuskaudelle. Vuokralleantajalla on oikeus jakaa Vuokra- ja palvelusopimuksen palvelumaksu ja vuokra erikseen. Virhe palvelussa ei vapauta vuokralleottajaa vuokran maksamisesta. Vuokralleottajan kiinteä vuokra muodostuu seuraavista hinnoitteluyhteenvedossa eritellyistä tuotteista:

Toimittamisen palvelut
Vuokralaitteet
Ohjelmistolisenssit
Palvelinympäristöt ja tallennus
Ohjelmistolisenssi osto
Palvelinympäristöt ja tallennus (dedikoitu)
Vuokratuotteet
IT –tuotteet

Hinnoittelu yhteenvedossa eriteltyjen tuotteiden %- osuus tarkoittaa tuotteen kiinteän vuokran osuutta Vuokra- ja palvelusopimuksen kuukausimaksusta.

7. Vuokra ja sen muuttaminen
Vuokralleottaja on velvollinen suorittamaan kultakin vuokrajaksolta vuokran. 

1) Kiinteä vuokra: Vuokran määrä on sidottu varsinaisen vuokra-ajan pituutta vastaavan jakson koronvaihtosopimuksiin perustuvaan viitekorkoon. Mikäli viitekoron noteeraus ensimmäisen vuokran laskutushetkellä poikkeaa Vuokra- ja palvelusopimuksessa mainitun vuokran perusteena olevasta viitekoron noteerauksesta, on vuokralleantajalla oikeus tarkistaa vuokran määrää muutosta vastaavasti, minkä jälkeen vuokra pysyy samana koko vuokra-ajan, ellei jäljempänä tässä kohdassa olevasta muuta johdu.

2) Vaihtuva vuokran määrä: Mikäli Vuokra- ja palvelusopimuksessa on niin sovittu, vuokran määrä on vaihtuva ja sidottu viitekorkoon. Viitekorkona käytetään vuokrajakson pituutta vastaavan jakson euriborkorkoa. Vuokra-aikana vuokralleantajalla on oikeus tarkistaa vuokran määrää kunkin vuokrajaksojen osalta, mikäli viitekoron noteeraus vuokran laskutushetkellä poikkeaa Vuokra- ja palvelusopimuksessa mainitun vuokran perusteena olevasta viitekoron noteerauksesta. Vuokran määrää tarkistetaan seuraavasti: Vuokrajakson vuokra määritellään ns. annuiteettiperiaatteen mukaisesti jäljellä olevan ns. pääoma-arvon, jäljellä olevien vuokrajaksojen lukumäärän, jäännösarvon ja viitekoron uuteen noteeraukseen perustuvan rahoituskoron perusteella. Pääoma-arvo on maksusuunnitelman mukaisesti aleneva vuokrakohteen hankintahinnan osa ilman arvonlisäveroa. Jäännösarvo on pääoma-arvo varsinaisen vuokra-ajan päättymispäivänä.
Mikäli myyjän lasku on muussa kuin tämän sopimuksen mukaisessa valuutassa ja laskun maksuhetken valuuttakurssi poikkeaa etusivulle merkityn vuokran perusteena käytetystä valuuttakurssista, vuokralleantajalla on oikeus muuttaa vuokraa valuuttakurssin muutoksesta aiheutuneella määrällä. Mikäli viitekorko menettää merkityksensä taikäytettävyytensä rahamarkkinoilla yleisesti käytettynä viitekorkona, vuokralleantajalla on oikeus sitoa vuokra johonkin toiseen vastaavaan markkinoilla yleisesti käytettyyn viitekorkoon. Lisäksi vuokralleantajalla on oikeus korottaa vuokraa aiheutuneita lisäkustannuksia vastaavalla määrällä, mikäli vuokralleantajan jälleenrahoitukselle tai tälle sopimukselle määrätään varainsiirto- tai luottovero tai muu vero tai maksu tai vuokralleantajan jälleenrahoituksen kustannuksissa tapahtuu muu olennainen muutos tai lainsäädäntö tai viranomaismääräykset muuttuvat siten, että vuokralleantajalleaiheutuu lisäkustannuksia.
Lisäksi vuokralleottaja sitoutuu suorittamaan vuokralleantajalle ns. päivävuokraa toimituksen hyväksymispäivän ja vuokra-ajan alkamispäivän väliseltä ajalta. Tämän päivävuokran määrä lasketaan siten, että kuukausivuokra jaetaan 30:llä ja saatu osamäärä kerrotaan toimituksen hyväksymispäivän ja vuokra-ajan alkamispäivän välisten päivien lukumäärällä. Päivävuokra erääntyy maksettavaksi ensimmäisen vuokraerän yhteydessä.

8. Vuokrien ja muiden maksujen erääntyminen sekä viivästyskorot ja kulut
Vuokra kultakin vuokrajaksolta erääntyy maksettavaksi etukäteen kunkin vuokrajakson ensimmäisenä päivänä. Vuokralleantaja lähettää vuokrasta vuokralleottajalle laskun noin kaksi viikkoa ennen eräpäivää. Muut tämän sopimuksenmukaiset maksut erääntyvät maksettavaksi vaadittaessa.
Vuokralleottaja sitoutuu aina suorittamaan vuokran ja muut tähän sopimukseen perustuvat maksut kokonaisuudessaan tekemättä niistä mitään vähennyksiä, pidätyksiä tai kuittauksia siten, että suoritus on laskussa mainitulla pankkitilillä vuokralleantajan vapaassa käytössä viimeistään maksun eräpäivänä. Vuokralleottajan vuokranmaksuvelvollisuus on ehdoton ja riippumaton vuokrakohteen mahdollisista vioista tai puutteista, kunnosta, vahingoittumisesta tai tuhoutumisesta, myyjän sopimusrikkomuksesta, vuokralleottajan oikeudesta tehdä kolmansiin henkilöihin kohdistuvia vaatimuksia tai kolmansien henkilöiden oikeudesta tehdä vuokralleottajaan kohdistuvia vaatimuksia.
Vuokralleantajalla on oikeus periä vuokralleottajalta perustamis- ja laskutuspalkkion lisäksi vuokralleottajan pyynnöstä suoritetuista erityispalveluista kulukorvausta kulloinkin voimassa olevan palveluhinnaston mukaisesti. Vuokralleantajalla on oikeus muuttaa hinnaston mukaisia palkkioita. Vuokran tai muun tähän sopimukseen perustuvan maksun viivästyessä vuokralleantajalla on oikeus periä erääntyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa maksun eräpäivän ja suorituspäivän väliseltä ajalta. Viivästyskoron määrä on 18 prosenttia p.a., mutta kuitenkin aina vähintään korkolain mukaisen viivästyskoron määrä. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokralleantajalle vuokran ja muiden tähän sopimukseen perustuvien saatavien perinnästä aiheutuneet kohtuulliset kulut.

9. Verot, maksut ja kustannukset
Vuokraan ja muihin tämän sopimuksen mukaisiin maksuihin lisätään arvonlisävero kulloinkin voimassaolevien säännösten mukaan. Vuokralleottaja vastaa kaikista vuokrakohteen ostamisesta, omistamisesta, vuokraamisesta, käyttämisestä, kuljettamisesta tai asentamisesta tai muutoin tästä sopimuksesta tai vuokrakohteesta vuokralleantajalle mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista, varainsiirto-, luotto- tai muista veroista, viranomaismaksuista ja muista vastaavista kustannuksista lukuun ottamatta vuokralleantajalle Suomessa määrättävää tuloveroa.

10. Vuokrakohteen kunto ja virheellisyys
Vuokrakohde vuokrataan siinä kunnossa kuin se toimituksen hyväksymispäivänä on. Vuokralleottaja on itsenäisesti valinnut vuokrakohteen ja sen myyjän. Vuokralleantaja ei ole vuokrakohteen tai vastaavien laitteiden myyjä eikä vuokralleantajaa voida samaistaa vuokrakohteen myyjään tai valmistajaan. Vuokralleottaja vahvistaa hyväksyvänsä sen, että vuokralleantaja ostaa vuokrakohteen myyjältä ainoastaan tarkoituksenaan vuokrata se tämän sopimuksen mukaisesti vuokralleottajalle. Vuokralleantajalla ei ole asiantuntemusta vuokrakohteen soveltumisesta käyttötarkoitukseensa tai sen teknisistä ominaisuuksista yleensä.

Vuokralleantaja ei vastaa myyjän toimituksesta tai muiden velvollisuuksien täyttämisestä, vuokrakohteen virheestä, kunnosta, laadusta, suorituskyvystä, soveltumisesta tarkoitettuun käyttöön, käytön estymisestä tai muista ominaisuuksista, vuokrakohteen takuusta, huollosta tai huollon tai varaosien saatavuudesta eikä välittömistä tai taikka välillisistä vahingoista, jonka vuokrakohde voi aiheuttaa vuokralleottajalle tai kolmannelle osapuolelle.
Mikäli vuokrakohteessa tai sen toimituksessa ilmenee vikoja tai puutteita, vuokralleottajan tulee kustannuksellaan ja omissa nimissään esittää vaatimuksensa suoraan vuokrakohteen myyjälle, valmistajalle tai muulle sellaiselle taholle, jonka vuokralleottaja katsoo olevan virheellisyydestä vastuussa. Vuokralleottajalla on oikeus esittää vaatimuksensa omissa nimissään. Vuokralleantajalla on kuitenkin oikeus niin halutessaan esittää vaatimukset omissa nimissään. Olennaisista vioista ja puutteellisuuksista vuokralleottajan tulee lisäksi ilmoittaa vuokralleantajalle. Minkäänlainen virhe tai puute vuokrakohteessa tai sen toimituksessa tai myyjän sopimusrikkomus ei oikeuta vuokralleottajaa pidättymään vuokrien tai muiden maksujen suorittamisesta, irtisanomaan, purkamaan tai muutoin päättämään tätä sopimusta tai esittämään mitään vaatimuksia tai väitteitä vuokralleantajaa kohtaan.

11. Vuokrakohteen käyttö ja kunnossapito
Vuokralleottaja on velvollinen käyttämään vuokrakohdetta huolellisesti myyjän ja valmistajan antamien käyttöohjeiden ja voimassaolevien säädösten mukaisesti sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen. Vuokralleottaja vastaa siitä, että sillä on vuokrakohteen käyttämiseen tarvittava pätevyys ja mahdolliset viranomais- ja muut luvat. Vuokralleottajan tulee ennen vuokrakohteen käyttöönottoa varmistua siitä, että vuokrakohde täyttää kaikki varusteita, suojalaitteita, vakuutuksia jne. koskevat vaatimukset. Vuokralleottajan tulee huolehtia vuokrakohteen katsastamisesta lain määräämällä tavalla. Vuokralleottajan on sijoitettava vuokrakohde siten, että se säilyttää irtaimen omaisuuden luonteensa. Vuokrakohdetta tai sen osaa ei saa sijoittaa tai asentaa siten, että se muuttuu kiinteistön, rakennuksen, aluksen tai muun esineen osaksi, ainesosaksi tai tarpeistoksi.
Vuokralleottajalla ei ilman vuokralleantajan kirjallista suostumusta ole oikeutta tehdä vuokrakohteeseen muutoksia, muuttaa vuokrakohteen rakennetta tai verotuksellista asemaa tai kiinnittää siihen lisälaitteita. Vuokralleottaja saa viedä vuokrakohteen Suomen rajojen ulkopuolelle vuokralleantajan antamalla kirjallisella suostumuksella. Vuokralleottaja on velvollinen omalla kustannuksellaan pitämään vuokrakohteen moitteettomassa kunnossa. Vuokralleottajan tulee lisäksi huolehtia vuokrakohteen huollosta, korjaamisesta ja kuluneiden tai hävinneiden osien vaihtamisesta uusiin osiin myyjän ja valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti. Vuokralleottajan on solmittava vuokrakohdetta koskeva huolto- ja/tai ylläpitosopimus, mikäli vuokralleantaja niin vaatii. Vuokrakohteeseen liitetyt varaosat siirtyvät vuokralleantajan omistukseen.
Mikäli vuokrakohde on viallinen eikä sitä voida korjata, vuokralleottajalla on oikeus omalla kustannuksellaan vaihtaa vuokrakohde toiseen ominaisuuksiltaan vähintään vastaavaan laitteeseen edellyttäen, että vuokralleantaja on ennen vaihtoa antanut kirjallisen suostumuksensa vuokrakohteen vaihtoon. Ennen vaihtoa vuokralleottajan tulee toimittaa vuokralleantajalle tämän pyytämät korvaavaa laitetta koskevat yksilöintitiedot. Vaihtohetkellä korvaava laite tulee vuokralleantajan omistukseen ja siitä lähtien korvaava laite on tämän sopimuksen tarkoittama vuokrakohde ja siihen sovelletaan vuokrakohdetta koskevia sopimusehtoja. Vuokralleantajalla tai hänen edustajallaan on oikeus tarkastaa vuokrakohde milloin tahansa normaalina liikeaikana. Vuokralleantajalla on oikeus periä näiden tarkastusten aiheuttamat kustannukset vuokralleottajalta.

12. Huolto- ja ylläpitosopimusta koskeva laskutuspalvelu
Tämän sopimuksen kohteena olevaan vuokrakohteeseen voi liittyä vuokrakohdetta koskeva vuokralleottajan ja myyjän välinen vuokrasopimuksesta erillinen huolto- ja ylläpitosopimus, johon perustuvan palvelun maksut (huolto- ja ylläpitomaksu) veloitetaan vuokralleottajalta tämän sopimuksen mukaisen kuukausivuokran yhteydessä Vuokra- ja palvelusopimuksessa erityisehtojen kohtaan tai tämän sopimuksen liitteeseen merkityllä tavalla. Vuokralleantaja on sopinut erikseen myyjän kanssa huolto- ja ylläpitosopimukseen perustuvien myyjälle kuuluvien kiinteiden huolto- ja ylläpitomaksujen laskuttamisesta vuokran yhteydessä. Huolto- ja ylläpitosopimuksen mukaiset myyjän oikeudet ja velvoitteet eivät siirry vuokralleantajalle. Vuokralleantajan tai myyjän laskuttama huolto- ja ylläpitomaksu ei sisällä huolto- ja ylläpitosopimukseen perustuvia erillisiä toimenpidemaksuja tai muita erikseen veloitettavia eriä. Mikäli myyjällä on oikeus huolto- ja ylläpitosopimuksen perusteella muuttaa kiinteää huolto- ja ylläpitomaksua korottamalla tai alentamalla sitä, on laskuttajalla oikeus muuttaa veloitettavaa huolto- ja ylläpitomaksua muutosta vastaavasti. Huolto- ja ylläpitopalveluun sovelletaan myyjän ja vuokralleottajan välisen huolto- ja ylläpitosopimuksen ehtoja. Myyjä vastaa yksinhuolto- ja ylläpitosopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämisestä sopimuskauden loppuun saakka.

Huolto- ja ylläpitosopimukseen liittyvät myyjän velvoitteet eivät vaikuta vuokralleottajan velvollisuuteen maksaa tämän sopimuksenmukaisia vuokria. Mikäli myyjä tai muu huolto- ja ylläpitosopimuksen osapuoli ei toimita huolto- ja ylläpitosopimuksen mukaista palvelua tai huolto- ja ylläpitosopimuksen mukaisessa palvelussa on vikoja tai puutteita taikka palvelun saatavuus lakkaa ennen vuokra-ajan päättymistä, on vuokralleottaja siitä huolimatta edelleen vastuussa vuokrien maksamisesta. Minkäänlainen virhe, puute tai sopimusrikkomus myyjän tai muun huolto- ja ylläpitosopimuksen osapuolen taholta ei oikeuta vuokralleottajaa pidättymään vuokrien tai muiden maksujen suorittamisesta, irtisanomaan, purkamaan tai muutoin päättämään tätä sopimusta tai esittämään mitään vaatimuksia tai väitteitä vuokralleantajaa kohtaan.
Kaikki huolto- ja ylläpitosopimukseen tai huolto- ja ylläpitomaksuihin liittyvät väitteet ja vaatimukset on osoitettava myyjälle ja vuokralleottaja hyväksyy sen, että hän ei voi esittää vuokralleantajalle mitään palvelussa olevia puutteita koskevia tai muita palveluun, huolto- ja ylläpitosopimukseen tai huolto- ja ylläpitomaksuun liittyviä väitteitä ja vaatimuksia.

Tässä sopimuksessa käytetyt huolto- ja ylläpitosopimusta koskevat termit voivat poiketa merkitykseltään ja muodoltaan huolto- ja ylläpitosopimuksessa käytetyistä termeistä.

13. Vakuutusturva
Vuokralleantaja ottaa vuokralleottajan kustannuksella Vuokra- ja palvelusopimuksessa mainitut vakuutukset, ellei toisin ole sovittu. Vuokralleantajan huolehtiessa vakuutusten ottamisesta vuokralleantaja toimittaa vuokralleottajalle selvityksen rajoitetun kaikenvaravakuutuksen sisällöstä. Mikäli osapuolet ovat sopineet, että vuokralleottaja huolehtii vakuutusten ottamisesta, vuokralleottajan tulee hankkia vuokrakohteelle kaikenvaravakuutus jälleenhankinta-arvosta ja toimittaa vuokralleantajalle jäljennös vakuutuskirjasta sopimuksen voimaanastumiseen mennessä. Muussa tapauksessa vuokralleantaja ottaa vakuutuksen vuokralleottajan kustannuksella siihen saakka kunnes vuokralleantaja on vastaanottanut jäljennöksen vuokralleottajan hankkiman vakuutuksen vakuutuskirjasta. Mahdollisesta päällekkäisestä vakuutusturvasta aiheutuneita kustannuksia ei hyvitetä. Vakuutuksissa edunsaajana on aina vuokralleantaja ja vuokralleottaja vastaa vakuutusten omavastuuosuuksista, vakuutusturvan riittävyydestä sekä vahingoista, joita vakuutus ei korvaa. Katsoessaan vakuutusturvan riittämättömäksi vuokralleottajan tulee kustannuksellaan ottaa tarpeelliseksi katsomansa lisävakuutusturva. Vuokralleottaja on tietoinen siitä, että vuokralleantajalla ei ole mahdollisuuksia vakuuttaa tiettyjä vuokrankohteita kuten esimerkiksi, äly- ja matkapuhelimet, ATK-ohjelmistot ja lisenssit jne. Vuokralleottaja vastaa näidenkin vakuuttamattomien vuokrankohteiden, tämän sopimuksen mukaisista vastuista ja velvollisuuksista täysimääräisesti. Jos vuokralleottaja on julkiseen sektoriin kuuluva toimija, vuokrakohde voidaan rahoittaa siten, että sitä ei vakuuteta lainkaan. Järjestely edellyttää vuokralleantajan erillistä kirjallista hyväksyntää. Vuokralleottaja on tällöin velvollinen omalla kustannuksellaan korjaamaan vuokrakohteen tai vuokrakohteen tuhoutuessa maksamaan vuokralleantajalle ehtokohdassa 14 määritellyn kokonaissaatavan.

14. ATK-ohjelmien käyttöoikeudet
Vuokralleottaja vastaa siitä, että sillä on kaikki vuokrakohteen osana mahdollisesti olevien ATK-ohjelmistojen käyttämiseen tarvittavat käyttöoikeudet (lisenssit) ja, että lisenssit on perustettu asianmukaisesti. Vuokralleantajalla ei ole mitään lisenssien antamiseen tai saamiseen liittyviä vastuita tai velvoitteita. Sen lisäksi mitä tässä sopimuksessa on sovittu, ohjelmistojen käyttöoikeuksiin sovelletaan asianomaisen lisenssinantajan vuokralleottajalle vahvistamia lisenssiehtoja. Huolimatta tämän sopimuksen ehdoista lisenssinantaja on oikeutettu päättämään ohjelmistojen käyttöoikeudet lisenssiehtojen mukaisesti. Huolimatta ohjelmistojen käyttöoikeuksien mahdollisesta päättymisestä vuokralleottajan on kuitenkin suoritettava vuokrat ja muut maksut tämän sopimuksen mukaisesti vuokralleantajalle eikä vuokralleottaja ole oikeutettu käyttöoikeuksien päättymisen perusteella irtisanomaan, purkamaan tai muutoin päättämään tätä sopimusta tai esittämään mitään vaatimuksia tai väitteitä vuokralleantajaa kohtaan. Huolimatta lisenssiehdoista ohjelmistojen käyttöoikeudet päättyvät kuitenkin sinä päivänä, kun vuokrakohdetta koskeva vuokrasuhde päättyy tämän sopimuksen ehtojen kohdan 15 mukaisesti.

15. Vastuu vuokrakohteesta johtuvasta vahingosta
Vuokralleottaja vastaa yksin kaikista vuokrakohteesta tai sen käyttämisestä tai kuljettamisesta johtuvista tai vuokrakohteeseen muuten liittyvistä välittömistä tai välillisistä henkilö-, esine- ja varallisuusvahingoista riippumatta korvausvaatimuksen perusteesta, siitä kenelle tai mille vahinko on aiheutunut tai kohdistuuko korvausvaatimus vuokralleottajaan tai vuokralleantajaan.

16. Riski ja vuokrakohteen vahingoittuminen
Vaaranvastuu ja riski vuokrakohteen tuhoutumisesta on vuokralleottajalla siihen asti, kunnes vuokrakohde on vuokra-ajan päätyttyä luovutettu tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti vuokralleantajalle.
Mikäli vuokrakohde tai sen osa vahingoittuu, tai tulee muun syyn vuoksi käyttökelvottomaksi, vuokralleottajan on viipymättä ilmoitettava tapahtumasta vuokralleantajalle ja tehtävä vakuutusyhtiölle vahinkoilmoitus. Saatuaan siihen vakuutusyhtiön suostumuksen, vuokralleottajan on ryhdyttävä toimenpiteisiin vuokrakohteen korjaamiseksi tämän sopimuksen mukaiseen kuntoon. Mikäli vakuutusyhtiö ei korvaa vahinkoa, vuokralleottaja on velvollinen korjaamaan vuokrakohteen omalla kustannuksellaan. Huolimatta vuokrakohteen vahingoittumisesta tai siitä, että sitä korjataan eikä sitä sen vuoksi voida käyttää, vuokralleottajan on kuitenkin suoritettava vuokrat ja muut maksut tämän sopimuksen mukaisesti vuokralleantajalle. Mikäli vuokrakohde kulumisen, vahingoittumisen tai tuhoutumisen vuoksi tulee korjauskelvottomaksi tai se varastetaan tai muuten menetetään, vuokralleottajan on viipymättä ilmoitettava tapahtuneesta vuokralleantajalle ja tehtävä vakuutusyhtiölle vahinkoilmoitus. Lisäksi vuokralleottaja on vuokralleantajan vaatiessa velvollinen suorittamaan vuokralleantajalle erääntyneiden maksamattomien vuokrien ja muiden sopimukseen perustuvien maksujen lisäksi varsinaisen vuokra-ajan erääntymättömien vuokrien ja jäännösarvon eräpäivälle lasketun nykyarvon yhteismäärän vähennettynä vuokralleantajan vuokrakohteesta mahdollisesti saamalla vakuutuskorvauksella. Nykyarvo lasketaan käyttäen vuotuisena diskonttauskorkona laskentahetkeä edeltäneen viimeisen vuokrajakson vuokran laskennassa käytettyä viitekoron noteerausta. Siihen saakka, kunnes vuokralleantaja tekee edellä tarkoitetun vaatimuksen, vuokralleottaja on velvollinen suorittamaan erääntyvät vuokrat ja muut sopimukseen perustuvat maksut vuokralleantajalle tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti. Kun vuokralleottaja on täyttänyt maksuvelvollisuutensa ja vuokralleantajan saatavat on kokonaisuudessaan maksettu, vuokralleantaja on velvollinen siirtämään omistusoikeuden mahdollisesti jäljellä olevaan vuokrakohteeseen vuokralleottajalle tai vakuutuksenantajan vaatimuksesta vakuutuksenantajalle. Tämän jälkeen sopimus katsotaan päättyneeksi ilman eri toimenpidettä.

17. Sopimuksen purkaminen
Vuokralleantaja on oikeutettu välittömästi purkamaan sopimuksen ja ottamaan vuokrakohteen heti haltuunsa, mikäli:
a) vuokranmaksu tai muu tämän sopimuksen mukainen maksu viivästyy enemmän kuin 20 päivää eräpäivästä lukien
b) vuokralleottaja tai takaaja asetetaan selvitystilaan tai konkurssiin tai vuokralleottajaa tai takaajaa koskeva yrityssaneerausmenettely aloitetaan
c) vuokralleottaja ei hoida vuokrakohdetta tämän sopimuksen mukaisesti, käyttää vuokrakohdetta sopimuksen ehtojen vastaiseen tarkoitukseen tai jollain muulla tavalla rikkoo oleellisesti tämän sopimuksen ehtoja
d) vuokralleottaja tai takaaja on antanut vuokralleantajalle harhaanjohtavia tietoja tai salannut tietoja, jotka ovat voineet vaikuttaa tämän sopimuksen solmimiseen tai sen ehtoihin tai
e) vuokralleottaja tai takaaja lopettaa liiketoimintansa tai olennaisesti muuttaa tai supistaa sitä tai vuokralleottajan omistussuhteissa tapahtuu olennaisia muutoksia tai
f) vuokralleottajan tai takaajan sopimukseen perustuvien velvollisuuksien täyttämisen voidaan muutoin katsoa olennaisesti vaarantuneen tai
g) vuokralleottajan antama vakuus, joka koskee tätä sopimusta tai muuta velvoitetta vuokranantajalle, ei enää ole riittävä.
h) milloin vuokralleottaja, takaaja tai muu vuokrasopimukseen liittyvä henkilö ei esitä vuokralleantajan niin vaatiessa liiketoimintansa laillisuuden tai toimenpiteessä käytetyn rahan tai omaisuuden laillisuuden todistavia tietoja ja asiakirjoja, käyttää oikeustoimien tekemiseen bulvaaneja tai vuokralleantaja epäilee vuokralleottajaa tai häneen liittyviä henkilöitä muusta syystä rahanpesusta tai terrorismin rahoittamisesta.

Sopimus päättyy seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun vuokralleantaja on antanut purkuilmoituksen postin kuljetettavaksi vuokralleottajan viimeksi vuokralleantajalle ilmoittamaan osoitteeseen. Mikäli vuokralleantaja purkaa tämän sopimuksen, vuokralleantajalla on lisäksi oikeus purkaa myös kaikki muut vuokralleottajan kanssa mahdollisesti solmitut vuokra- tai leasingsopimukset.
Mikäli vuokralleantaja purkaa tämän sopimuksen jollakin edellä mainitulla perusteella, vuokralleottaja on velvollinen suorittamaan vuokralleantajalle maksettavaksi erääntyneiden vuokrien ja muiden maksujen lisäksi: kaikki vuokrakohteen takaisinottamisesta, myymisestä, uudelleen vuokraamisesta tai arvioimisesta aiheutuvat kulut sekä muut sopimuksen purkautumisesta aiheutuvat kustannukset; vuokrakohteesta tai sen käyttämisestä johtuvat maksut tai muut kustannukset, joista vuokralleottaja lain tai sopimuksen mukaan on vastuussa ja jotka vuokralleantaja vuokrakohteen omistajana tai muuten sopimuksen purkauduttua joutuu maksamaan; sekä vahingonkorvauksena kaikkien päättymishetkellä jäljellä olevien varsinaisen vuokra-ajan erääntymättömien vuokrien ja vuokrakohteen jäännösarvon nykyarvo. Nykyarvo lasketaan 2 (kahden) prosentin (p.a.) laskentakorolla vahingonkorvauksen eräpäivälle. Vahingonkorvaus erääntyy maksettavaksi vaadittaessa. Vuokralleantajan saatavasta vähennetään vuokrakohteen realisoinnista saatu nettotulo (eli myyntihinta vähennettynä myyntikuluilla).

18. Vuokrakohteen palauttaminen
Mikäli vuokralleottaja on vuokra-ajan päättyessä täyttänyt kaikki sopimuksen mukaiset velvollisuutensa, vuokralleottajalla on oikeus ellei toisin ole sovittu, osoittaa vuokrakohteelle ostaja, jonka on suoritettava vuokrakohteen jäännösarvo voimassa olevalla arvonlisäverolla lisättynä vuokralleantajan tilille viimeistään vuokra-ajan päättymispäivänä. Vuokralleantajalla on oikeus hyväksyä tai hylätä vuokralleottajan osoittama ostaja. Saatuaan ostajan suorituksen, vuokralleantaja siirtää tälle omistusoikeuden vuokrakohteeseen. Mikäli vuokralleottaja ei ole osoittanut vuokrakohteelle ostajaa tai vuokralleantaja ei ole hyväksynyt vuokralleottajan osoittamaa ostajaa, vuokralleantaja myy vuokrakohteen sopivaksi katsomallaan tavalla. Mikäli vuokrakohteen myyntihinta vähennettynä myyntikuluilla on suurempi kuin jäännösarvo, vuokralleantaja hyvittää näin syntyneen myyntivoiton vuokralleottajalle. Vastaavasti, mikäli myyntihinta vähennettynä myyntikuluilla on pienempi kuin jäännösarvo, vuokralleottaja on heti vaadittaessa velvollinen korvaamaan näin syntyneen myyntitappion määrän vuokralleantajalle.

Sopimuksen päätyttyä vuokra-ajan päättymisen tai muun syyn perusteella vuokralleottaja on omalla kustannuksellaan (mukaan lukien mm. purku-, pakkaus-, kuljetus-, varastointi- ja vakuutuskustannukset ja maastaviennistä tai maahantuonnista aiheutuvat tullit, tariffit, verot tai muut vastaavat maksut) ja riskillään velvollinen toimittamaan vuokrakohteen vuokralleantajan osoittamaan paikkaan Pohjoismaissa. Palautushetkellä vuokrakohteen tulee olla tämän sopimuksen kohdan 9 mukaisessa kunnossa. Lisäksi vuokralleottajan tulee palauttaa vuokralleantajalle vuokrakohteen yhteydessä vuokralleottajalle mahdollisesti toimitetut tietovälineet, lisävarusteet, lisenssit ja ohjekirjat. Mikäli vuokralleottaja laiminlyö vuokrakohteen palautusvelvollisuuden ja/tai vuokrakohde ei palautushetkellä ole tämän sopimuksen kohdan 9 mukaisessa kunnossa, vuokralleantaja on oikeutettu ottamaan vuokrakohteen haltuunsa ja huolehtimaan sen saattamisesta edellä mainittuun kuntoon vuokralleottajan kustannuksella.

19. Sopimuksen siirto
Vuokralleantaja on oikeutettu siirtämään tähän sopimukseen perustuvat oikeutensa ja/tai velvollisuutensa ja vuokrakohteen omistusoikeuden kolmannelle. Vuokralleottajan tulee siirrosta tiedon saatuaan suorittaa kaikki tämän sopimuksen mukaiset maksut siirronsaajalle. Vuokralleottajalla ei ilman vuokralleantajan kirjallista suostumusta ole oikeutta siirtää tähän sopimukseen perustuvia oikeuksia tai velvollisuuksiaan kolmannelle.

20. Vuokralleottajan tiedonantovelvollisuus
Vuokralleottajan on ilmoitettava vuokralleantajalle viivytyksettä nimensä ja osoitteensa muutoksesta. Vuokralleottajan on annettava vuokralleantajalle pyynnöstä taloudellista asemaansa koskevia tietoja, jotka ovat vuokralleantajalle tarpeellisia. Lisäksi vuokralleottajan tulee ilmoittaa vuokralleantajalle oma-aloitteisesti välittömästi liiketoiminnassaan tapahtuneista olennaisista muutoksista. Tällaisia muutoksia ovat muun muassa: yritysmuodon tai toimialan muutos, liiketoiminnan lopettaminen, sen olennainen laajentaminen tai supistaminen, vuokralleottajan taloudellisissa etuyhteyksissä tai omistuspohjassa tapahtuneet olennaiset muutokset tai vuokralleottajan muihin yrityksiin liittyvissä omistuksissa ja sitoumuksissa tapahtuva muutos.

21. Muut ehdot
Tätä sopimusta voidaan muuttaa vain kirjallisesti. Muussa järjestyksessä tehdyt muutokset eivät ole päteviä. Vuokralleantajan kerran tai useammin tapahtunut luopuminen jonkin tämän sopimuksen mukaisen oikeutensa käyttämisestä ei estä vuokralleantajaa myöhemmin vetoamasta samaan oikeuteensa samanlaisessa tai vastaavassa tilanteessa. Vuokralleottaja antaa suostumuksensa siihen, että vuokralleantaja voi luovuttaa tätä sopimusta tai vuokralleottajaa koskevia tietoja myyjälle, takaajalle, muun vakuuden antajalle, rahoitusyhtiölle, tai toiselle vuokralleantajan konserniin kuuluvalle yhtiölle. Ellei vuokralleantajan antamasta erillisestä kirjallisesta valtuutuksesta muuta johdu, myyjä ei edusta vuokralleantajaa eikä ole vuokralleantajan asiamies missään tähän sopimukseen liittyvässä asiassa. Vuokralleottaja hyväksyy sen, että osa tai kaikki tätä sopimusta koskeva tiedottaminen tapahtuu sähköpostilla tai puhelimella. Sähköpostiosoitteena ja puhelinnumerona käytetään Vuokra- ja palvelusopimuksessa mainittua sähköpostiosoitetta ja puhelinnumeroa. Vuokralleottaja vahvistaa samalla vuokralleantajalle, että vain vuokralleottajalla on oikeus käyttää edellä mainittua sähköpostiosoitetta tai puhelinnumeroa.

22. Ylivoimainen este
Vuokralleantaja ei vastaa vahingoista tai viivästyksistä, jotka johtuvat lain määräyksistä, viranomaisten toimenpiteistä, työtaistelutoimenpiteestä, sotatoimista tai muista vuokralleantajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista syistä.

23. Riitojen ratkaisu
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Kaikki tästä sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.